Условия за ползване

Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

Представяне

www.cantonata.net е интернет страница, чийто собственик е фирма Вени Груп OOД.
ОБЩИ УСЛОВИЯ

О1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.cantonata.net на своя или друг компютър.
О2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.cantonata.net, от първоначалното влизане до напускането на www.cantonata.net. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.cantonata.net.
О3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.cantonata.net.
О4. Потребителите на www.cantonata.net нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
О5. Потребителите на www.cantonata.netа имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.cantonata.net с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.
О6. Всеки потребител е длъжен:
– т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Вени Груп ООД услуги.
– т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
– т.3 Да уведомява незабавно Вени Груп ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
– т.4 Да не извършва злоумишлени действия.
О7. Съдържанието на www.cantonata.net не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от Вени Груп ООД.
– т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.cantonata.net без изрично разрешение на Вени Груп ООД.
– т.2 Потребителите на www.cantonata.net нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.cantonata.net.
– т.3 Потребителите на www.cantonata.net нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.cantonata.net, без изрично писмено разрешение на Вени Груп ООД.
О8. Потребителите нямат право да претоварват www.cantonata.net с фиктивни заявки или друга информация (flood).
О9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.cantonata.net порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
О10. Вени Груп ООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
О11. www.cantonata.net събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.cantonata.net, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.cantonata.net, или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.
О12. Вени Груп ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
О13. Вени Груп ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.cantonata.net във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Вени Груп ООД.
О14. Вени Груп ООД не носи отговорност за:
– Съдържанието на рекламите, публикувани на www.cantonata.net.
– Мненията изразени във форумите (коментарите).
– Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.cantonata.net.
O15. Вени Груп ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.cantonata.net или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.cantonata.net, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
О16. Вени Груп ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Вени Груп ООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Вени Груп ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.cantonata.net.
О17. Вени Груп ООД може да осигури публикуване на www.cantonata.net на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Вени Груп ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Вени Груп ООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
О18. Вени Груп ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.cantonata.net.
O19. Информацията в www.cantonata.net може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Регистрация
Понятия, използвани в този раздел:
– “Абонат” – всеки потребител, физическо или юридическо лице, извършило надлежна регистрация за ползване услугите на www.cantonata.net и създало потребителски профил;
Р1. Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на www.cantonata.net електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване услугите.
Р2. При регистрация на непълнолетно лице от 16 до 18 г. заедно със съгласието му с Общите условия трябва да бъде декларирано и съгласието на родителя или попечителя.
Р3. В случай на регистрация на малолетно лице под 14 г., същата трябва да бъде придружена от надзор на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия. Лице под 14 год. има право само да разглежда сайта.
Р4. Декларирането на съгласие с Общите условия за ползване услугите на www.cantonata.net представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона “Изпращане” в края на регистрационната форма, изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва. Чрез потвърждаване на съгласието си, всички данни за абоната се записват и съхраняват в електронна форма и се използват за идентифицирането му в интернет пространството.
Р5. Абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно изискуемата от Вени Груп ООД информация и да ги актуализира в случай на промяна в срок до 5 работни дни. Абонатът може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни.
Р6. Абонатът, съответно родителя и настойника или попечителя носят пълната отговорност за предоставяне на неверни и/или непълни данни при попълване електронната форма за регистрация.
Р7. Юридическите лица могат да се регистрират като Абонати и да ползват услугите, предоставяни от Вени Груп ООД лично чрез управителя или чрез упълномощен за това представител.
Р8. Вени Груп ООД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от абоната, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава, Вени Груп ООД има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от www.cantonata.net. Вени Груп ООД не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него (абоната) на трети лица потребителско име и парола за достъп до базата на www.cantonata.net.
Р9. Абонатът, съответно родителите и настойниците или попечителите, носят пълната отговорност за всички вреди, претърпени от Вени Груп ООД и/или трети лица в следствие предоставянето на невярна и/или непълна информация при регистрацията, както и при използване услугите на www.cantonata.net.
Р10. Вени Груп ООД се ангажира да не предоставя информация за абонатите на трети лица, с изключение на случаите, посочени по-долу в настоящия документ, за които абонатът се съгласява с приемането на настоящите общи условия.
Р11. Вени Груп ООД може да използва събраната информация за собствени статистически проучвания, за реклама и офериране на стоки/услуги, собствени и/или от търговски партньори, както и за промоции и анкетиране.
Р12 С изразяване на съгласие с Общите условия Абонатът се съгласява предоставената от него информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг. Абонатът има право в случай на несъгласие да го изрази изрично като в профила си премахне отметката заизпращане на и-мейл от сайта.
Р13 Вени Груп ООД има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.
Р14 С приемането на Общите условия за ползване услугите на www.cantonata.net Абонатът се съгласява, че кореспонденцията между него и представители на Вени Груп ООД може да съдържа рекламни материали на стоки/услуги на Вени Груп ООД и/или техни търговски партньори.
Р15 Договорът с Абоната може да бъде прекратен при следните случаи:
а) по взаимно съгласие
б) по всяко време по желание на Абоната
в) в предвидените в Общите условия случаи
г) при преустановяване дейността на Вени Груп ООД
Р16 Прекратяването става с писмено предупреждение чрез изпращане на и-мейл и/или писмо с обратна разписка.
Р17 В случаите на прекратяване на договора се закрива профила на Абоната, информацията споделена от него и се заличава паролата за достъп до базата на www.cantonata.net.

Онлайн магазин

Доставка и условия за доставка

Плащане и условия за плащане

F1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
F2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.
F3. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Вени Груп ООД. Вени Груп ООД има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Вени Груп ООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, и даде достатъчен срок да се запознае с тях.
F4. Координатите на www.cantonata.net са следните :

Вени Груп ООД
гр.Плевен
ул. “Емил Димитров” 54
Девети квартал

За поръчки:
от 11:30 до 22:00 часа
064 / 820 320

За резервация:
0885 08 48 64

e-mail: contacts@cantonata.net